Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Τό σημάδι τού Κάϊν…

Έχω έπιλέξει σήμερα αύτό τό θέμα, στόν άπόηχο τών γεγονότων πού συγκλονίζουν τή χώρα μας, πού είναι ή βάση τής λειτουργίας τού άνθρώπου καί άπαντά μέ όριστικό τρόπο στό τί πρέπει καί τί μπορεί νά κάνει ό άνθρωπος.

Έάν ό κόκκος σίτου δέν πέσει είς τήν γήν καί άποθάνει, μένει αύτός μόνος, έάν όμως πεθάνει, φέρει πολύν καρπόν (Ίωάννης 12:24)

Μάς λέει ό εύαγγελιστής ότι ένας σπόρος πεταμένος πάνω στό χώμα δέν είναι τίποτε, άν όμως τόν θάψουμε καί φυτρώσει παράγει πολύ καρπό, μιά πιό σημερινή καί βέβαια πρόχειρη έρμηνεία.

Έτσι ξεκινά μιά άπό τίς μεγαλύτερες Ρωσσικές νουβέλες ή πιό άριστουργηματική όλων τών έποχών, οί “Άδελφοί Καραμαζώφ" τού Ντοστογιέφσκυ. Ό Θεόδωρος Ντοστογιέφσκυ ένδιαφερόταν γιά τήν άνθρώπινη συνείδηση καί τήν εύθύνη καί τό χρέος τού καθενός γιά τόν άδελφό του. Ή ύπόθεση αύτή είναι τό θέμα τού βιβλίου. Τό έρώτημα "είμαι ό φύλακας τού άδελφού μου;” στήν πιό χαρακτηριστική του μορφή, συναντάται καί στό βιβλίο τής Γενέσεως, τού πρώτου βιβλίου τής Άγίας Γραφής.
Στήν αύγή τής ίστορίας, ό Άδάμ καί ή Εύα, οί προπάτορες τού άνθρωπίνου γένους άπέκτησαν δύο γιούς τόν Κάϊν καί τόν Άβελ. Οί ζωές αύτών τών δύο άδελφών συμβολίζουν τίς δύο μεγάλες πνευματικές άλήθειες. Μιά προσεκτική άνάλυση θά άποκαλύψει αύτές τίς δύο άλήθειες καί θά έρμηνεύσει τίς δυνάμεις πού έπηρέασαν καί διαμόρφωσαν τήν άνθρώπινη ίστορία  στό πέρασμα τού χρόνου.

Ό Κάϊν καλλιεργούσε τή γή κι ό Άβελ έβοσκε πρόβατα. Όταν ήρθε ή ώρα νά λατρεύσουν τό Θεό, ό Κάϊν προσέφερε καρπούς τής γής. Ό Άβελ προσέφερε κι αύτός άπό τά πρωτότοκα πρόβατα τού κοπαδιού του καί τά θυσίασε στό Θεό. Σύμφωνα μέ τίς Γραφές, ή προσφορά τού Άβελ έγινε άποδεκτή, ένώ τού Κάϊν άπορρίφθηκε.

Τό έρώτημα πού φυσικά προβάλει είναι γιατί ό Θεός δέχθηκε μόνο τήν προσφορά τού Άβελ καί άπέρριψε τού Κάϊν; Μιά προσεκτική θεώρηση τής σχέσεως μεταξύ τών δύο άδελφών άποκαλύπτει τήν λανθάνουσα άντίθεση καί έχθρα μεταξύ τών δύο άδελφών, καί παρ’ όλο πού έχουν κοινή προέλευση "έξ ένός αίματος" (Πράξεις 17:26), έχει σάν άποτέλεσμα τήν άδελφοκτόνα διαμάχη.

Ή ίστορία τού Άβελ καί τού Κάϊν τοποθετημένη στήν πρώτη κιόλας γενιά τής άνθρωπότητας, έχει παραδειγματική σημασία γιά όλη τήν ίστορία τής άνθρωπότητας. Παρουσιάζει σέ συμπυκνωμένη μορφή ένα άπό τά γενικά χαρακτηριστικά τής άνθρώπινης καταστάσεως, σ’ όλη τήν ίστορική διαδρομή.

Ό Θεός έκανε εύπρόσδεκτη τή θυσία Άβελ καί άπέρριψε τή θυσία τού Κάϊν. Αύτό δέν όφείλεται τόσο στήν φύση καί τό μέγεθος τής θυσίας, άλλά κυρίως στή διάγνωση τής έσωτερικής διάθεσης τού Κάϊν. Σέ άντίθεση μέ τόν μοχθηρό άνθρωπο πού άπορρίπτεται,
 (κακοπροαίρετος) ό Άβελ άντιπροσωπεύει τόν Δίκαιο, στόν όποίο εύαρεστείται ό Θεός. (καλοπροαίρετος). Άλλά ό κακός καί μοχθηρός Κάϊν σκοτώνει σέ ένέδρα τόν Δίκαιο Άβελ.

Είναι γενικός κανόνας, άπό τήν άρχή τών αίώνων τής άνθρώπινης ίστορίας, ότι τό αίμα τών δικαίων πού χύνεται κραυγάζει πρός τό Θεό καί ζητά δικαιοσύνη. (Γένεσις 4:10). Ή άνθρώπινη ίστορία άνοίγει τήν αύλαία της μέ ένα φόνο, τό θάνατο τού Δίκαιου Άβελ καί θά κλείσει τήν αύλαία της πάλι μέ ένα φόνο, τόν τελευταίο, τό φόνο τού Άντιχρίστου τού υίού τής Άνομίας. 

Έτσι συμπερασματικά, στόν Άβελ έχουμε τό μυστήριο τού Δικαίου (και τού Ίησού Χριστού) καί στόν Κάϊν, στήν τραγική άπουσία άγάπης άπό τήν καρδιά του, έχουμε τό Μυστήριο τής Άνομίας (καί τού Άντιχρίστου).


Τά Δύο Δέντρα

Τό μυστήριο τού Δικαίου άντιστοιχεί στό δέντρο τής ζωής (ή ξύλο τής ζωής), πού οί Γραφές περιγράφουν ότι βρισκόταν στόν Κήπο τής Έδέμ (Γένεσις 2:9). Τό δέντρο τής ζωής άναφέρεται καί στήν Άποκάλυψη τού Ίωάννη (22:2), όπου περιγράφεται νά έχει 12 καρπούς καί φύλλα τά όποία ήταν "γιά τήν θεραπεία τών έθνών". Ήταν δηλαδή σημείο μετάδοσης τής ζωής στόν άνθρωπο, άν δέν ξέπεφτε με τό προπατορικό άμάρτημα. Μέ τήν παρακοή του ό άνθρωπος άποξενώθηκε άπό τό ξύλο τής ζωής άφού νικήθηκε άπό τόν πειρασμό.

Τό Μυστήριο τού Δικαίου άποτελούσε τήν ζωή τού Θεού καί ήταν τό δέντρο, άπ’ όπου ό άνθρωπος μπορούσε νά τρώει έλεύθερα, στήν άρχή πού ζούσε μέσα στόν Παράδεισο μέ ύπακοή πρός τό Θεό. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ. Όσο ό ανθρωπος έτρωγε άπ’ αύτό τό δέντρο, ήταν άθάνατος.

Όμως ό Θεός είχε τοποθετήσει στόν Παράδεισο κι ένα άλλο δέντρο, αύτό τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού. Ή έντολή τού Θεού στόν άνθρωπο ήταν νά μήν γευτεί τούς καρπούς αύτού τού δέντρου. Ή έντολή αύτή έβαλε τόν άνθρωπο σέ δίλλημα καί πειρασμό. Μέσω αύτού τού διλλήματος ό Θεός έδινε στόν άνθρωπο τή δυνατότητα καί τό δικαίωμα τής έλευθερίας έπιλογής.

Έτσι ό ίδιος άνθρωπος θά έκανε τήν έπιλογή του, θά συνέχιζε νά τρώει άπό τούς καρπούς τού δέντρου τής αίώνιας ζωής, ή θά καρπώνονταν τούς καρπούς τού δέντρου τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού. Έπιπλέον ύπήρχε καί κάτι άλλο πού θά έπηρέαζε τήν τελική του έπιλογή. Ό Θεός είχε πεί σχετικά μέ τό δέντρο τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού: "καθ’ ήν ήμέραν φάγεις άπ’ αύτού, θέλεις έξάπαντος άποθάνει". (Γένεσις 2:17). Ύπήρχε λοιπόν, μιά τρομερή συνέπεια άν οί Θεϊκές έντολές περιφρονούνταν. Άς ύπογραμμίσουμε έπίσης ότι αύτό τό δέντρο δίδασκε τό καλό καί τό κακό. 

Τί ήταν άλήθεια αύτό τό δέντρο; Στήν πραγματικότητα, τό δέντρο τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού άντιπροσώπευε τό νόμο. Στό Μωσαϊκό νόμο ή έντολή "ού κλέψεις" δήλωνε πώς ή κλοπή έρχόταν σέ άντίθεση μέ τήν ήθική φύση τού Θεού. Ή κλοπή ήταν σιωπηρή άνατροπή τής άλήθειας, ένώ ή μη κλοπή ήταν δίκαιη καί καλή. Αύτή άκριβώς ήταν ή γνώση τού καλού καί τού κακού, όπως ό Νόμος όρίζει.

Τό νά φάει κανείς άγνοώντας τό λόγο τού Θεού, όχι μόνο σήμαινε θάνατο, άλλά σήμαινε κι ότι ήταν πέρα άπό τα όρια τού Νόμου, οί κανόνες τού όποίου άπλά έξηπηρετούσαν στό να δείχνουν πόσο χαμηλά βρίσκεται ό άνθρωπος άπό τό έπίπεδο τού Θεού. Ό Νόμος άπό μόνος του δέν είναι αύτός πού καθιστά ίκανό ή ένδυναμώνει τόν άνθρωπο στήν άρετή. 

Μόνο τό δέντρο τής ζωής μπορούσε νά παράγει τήν ήθικότητα καί τό δίκαιο, ένώ τό δέντρο τής γνώσεως τού καλού καί τού κακού δέν είχε τέτοια δυνατότητα. Αύτό τό δέντρο ήταν μιά κατάρα, παρείχε βέβαια τή γνώση τού δικαίου καί τής ήθικής, αφού διεχώριζε τό καλό άπό τό κακό, δέν μπορούσε όμως νά τό παράγει. Ή συμμετοχή σ’ αύτό τό δέντρο είχε ώς άποτέλεσμα τούς καρπούς τού θανάτου. Τό μήλο πού έφαγαν ό Άδάμ καί ή Εύα, είχε δυσάρεστες συνέπειες γιά όλη τήν άνθρωπότητα. Όλοι οί άνθρωπότητα άπό τότε, καί οί άπόγονοί της, γεννήθηκαν κάτω άπό τό Νόμο, κάτω άπό τήν κατάρα τού δέντρου τού καλού καί τού κακού. 

(Αύτό είναι τό προπατορικό άμάρτημα κατά τή γνώμη μου, ή έπιλογή πού έγινε, στή χρήση τής έλευθερίας.) Δική μου σημείωση.

Τό Μυστήριο τού Δικαίου. 
Τό Δέντρο τής Ζωής.Όταν ό Άβελ θυσίασε τόν άμνό στό Θεό, ή πράξη αύτή λατρείας ύποδήλωνε άναγνώριση καί κατανόηση τής άνθρώπινης θέσης, αύτού δηλαδή πού περιγράψαμε πιό πάνω σχετικά μέ τούς γονείς του. Είδε τόν έαυτό του άποκομμένο άπό τόν Άγιο Θεό, χωρίς κανένα μέσο έπιστροφής. Ταπεινά, παρουσιάστηκε μπροστά Του γνωρίζοντας τήν άνάγκη του γιά μιά καθαρή συνείδηση. Είχε έπίγνωση πώς ή έπανάκτηση τής έλευθερίας καί ή άφεση τού προπατορικού άμαρτήματος, έξαρτώταν μόνον άπό τό Θεό. 

Ό Άβελ παραδέχθηκε τίς άμαρτίες του καί τήν έπίδρασή τους στή συνείδησή του. Άν ό Νόμος δέν ύπήρχε πρίν τόν Μωϋσή, ό Άβελ τόν είχει χαραγμένο στήν καρδιά του καί ήξερε τήν άλήθεια. Ή έκπτωτη φύση του έτεινε συνεχώς στό νά χάνει τά σημάδια τού Θεού πού θά τόν όδηγούσαν στήν ήθική τελείωση. Άνεξάρτητα άπό τίς είλικρινείς προθέσεις του καί τίς έντονες προσπάθειές του νά συμμορφωθεί μέ τήν ήθική καί τό δίκαιο, ήταν παγιδευμένος στή φυσική του άνικανότητα νά άκολουθήσει τόν Νόμο καί είχε πλήρη έπίγνωση γι αύτή του τήν άδυναμία.

Ή θυσία του δέν ήταν έπίδειξη προσωπικής έργασίας. Άντιθέτως έδειχνε τήν άποδοχή τού γεγονότος ότι, μέ κανένα τρόπο, πού νά έξαρτώταν άπό τό χέρι του, δέν θά ξανακέρδιζε  τήν έγκριση καί τήν εύνοια τού Θεού. 

Στήν θυσία τού Άβελ, έχουμε τήν προτύπωση καί ένσάρκωση τής Μεσσιανικής άποστολής καί θυσίας τού Ίησού, ό όποίος ήταν ό Ίδιος, ό θυσιαζόμενος Άμνός. Ό Ίησούς Χριστός έκπλήρωσε τίς άπαιτήσεις τού Νόμου. Ήταν ή πιό τέλεια Θυσία, πού προαναγγέλθηκε καί προαπεικονίσθηκε άπό τόν Άβελ. 


Καϊνισμός

Ή γνώση τής άνομίας προέρχεται άπό τή γνώση τού Νόμου, αφού ό Νόμος έξηγεί τό καλό καί τό κακό. Όσο αύξάνεται ή γνώση, τόσο πιό σημαντική είναι ή έπίδρασή της πάνω στήν συνείδηση, λόγω τής μεγαλύτερης έπίγνωσης τής ήθικότητας τής συμπεριφοράς. Ή προσφορά τού Κάϊν  πρός τό Θεό ήταν μιά προσφορά πού άντιπροσώπευε τούς καρπούς τών έργων τών χειρών του, τής δουλειάς του. Έπιδίωξε νά χτίσει τήν έπικοινωνία, τή σχέση του μέ τό Θεό, βασισμένη στήν άνθρώπινη προσπάθεια καί έργασία. 

Ό Κάϊν ήταν ή ένσάρκωση τού αύτοδημιούργητου άνθρώπου. (Θυμίζει τό άμερικανικό όνειρο τών αύτοδημιούργητων τέλεια.) Δικό μου σχόλιο. Γενικά ό Κάϊν ήταν τό άκριβώς άντίθετο τού Άβελ. Ή θυσία του γιά τήν έπανόρθωση όσων είχαν προηγηθεί, πού δείχνει τήν άντίληψη τού Κάϊν γιά τόν έαυτό του, δέν έγινε τελικά άποδεκτή άπό τό Θεό, γιατί έμπεριείχε οίηση καί δέν βασίζονταν στήν παραδοχή τής άδυναμίας του. (Γένεσις 4:5-7).

Σ’ αύτή τήν προσέγγιση τού Θεού, ή ζωή κάθε άδελφού προσδιορίστηκε καί χαρακτηρίστικε γιά πάντα. Ή προσφορά θυσίας καί τό πλησίασμα τού Άβελ πρός τό Θεό, βρήκε άνταπόκριση, άποδοχή καί είρήνη. Ή θυσία καί ή προσέγγιση τού Κάϊν πρός τό Θεό, συνάντησε τήν κατηγορηματική άπόρριψη άπό τό Θεό, πού προκάλεσε τήν όργή, τό μίσος καί στό τέλος τόν φόνο, τόν πρώτο φόνο έπί γής.

Άπό τήν συνείδηση τού άνθρώπου παράγεται ή σκέψη καί αύτή στή συνέχεια μορφοποιείται σέ συμπεριφορά. Γι αύτό καί ή συνείδηση, είτε καθοδηγείται άπό τή σωστή είτε άπό τήν λανθασμένη σχέση πού έχει μέ τό Θεό, έπηρεάζει άποφασιστικά τήν συμπεριφορά. Αύτό τό άξίωμα, ότι δηλαδή ή συμπεριφορά έξαρτάται καθοριστικά άπό τήν συνείδηση, άφορά μεμονωμένα πρόσωπα ή συλλογικά σώματα άνθρώπων, όπως είναι ή συλλογική συνείδηση μιάς όμάδας, ένός έθνους κράτους, ένός κόμματος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιάς τέτοιας συλλογικής συνείδησης μπορούμε νά βρούμε στήν περίπτωση πού ένας όχλος λυντσάρει ή κρεμάει (συνηθισμένο παλιότερα στήν άγρια Δύση) κάποιον έγκληματία, στό όνομα τής τηρήσεως τής τάξης καί τών ήθών.

Ό όχλος προσπαθώντας νά διορθώσει ένα κακό, μαζικά, συλλογικά έκτελεί τό άμάρτημα τόυ Κάϊν τόν φόνο… Τά διδάγματα πού έξάγονται άπό τήν ίστορία τού Κάϊν άπαιτούν μεγάλη άντικειμενικότητα γιά νά έπισημανθούν καί νά άναλυθούν όλες οί βασικές άρχές, πού έχουν έπηρεάσει τήν ίστορία τής άνθρωπότητας. 

Έάν άποτύχουμε νά άντιληφθούμε τήν σπουδαιότητα τών διδαγμάτων πού άπορρέουν άπό τήν ίστορία τού Κάϊν θά είμαστε εύάλωτοι στήν έξαπάτηση τών πνευματικών δυνάμεων πού δρούν παρασκηνιακά, έναντίον τής Χριστιανικής κοσμοαντιλήψεως. Ό Καϊνισμός  έχει άποδυναμώσει τήν Χριστιανική κοσμοθεώρηση στίς μέρες μας. Τί είναι όμως ό Καϊνισμός; Είναι ή προσέγγιση τού Θεού άπό τόν άνθρωπο, πού βασίζεται στά καλά έργα καί ύπηρεσίες του.

Ό Καϊνισμός σήμερα βρίσκεται στήν άποκορύφωσή του μέ τή μορφή τή Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Έκδηλώνεται σέ πολλά σύγχρονα γεγονότα πού συμβαίνουν στόν "Οικουμενικό πολιτιμό μας". Αύτό σκιαγραφείται καλύτερα στά συνθήματα τής άμερικάνικης πολιτικοκρατικής ίδεολογίας καί θρησκείας όπως τό "We Are the World", "Hands Across America", ή τό μεγάλο θέαμα τού καθαρισμού  τού άγάλματος τής έλευθερίας. Έκδηλώθηκε έπίσης κατά τήν διάρκεια τού πολέμου στόν Κόλπο. 

Αύτά τά περιστατικά άντανακλούν τίς άνθρώπινες προσπάθειες νά βελτιώσουν τό κόσμο, νά θεραπεύσουν τά κακώς κείμενα καί νά άποτρέψουν τίς συμφορές, έπιφέροντας τήν πολυπόθητη είρήνη καί άσφάλεια.

Ή έπιρροή τού Καϊνισμού, πού έχει ώς κυριότερο χαρακτηριστικό του τήν αύτοεκτίμηση καί τήν πίστη στίς άνθρώπινες δυνάμεις καί δυνατότητες, είναι όλοφάνερη καί στήν σύγχρονη θρησκεία.
 (ό συγγραφέας είναι άμερικανός).Στήν γνήσια Χριστιανική Πίστη, οί Γραφές καθοδηγούν τόν άνθρωπο νά χάσει, νά ξεπεράσει τόν έαυτό του, άγαπώντας τό Θεό καί τούς συνανθρώπους του. Όμως ή έπιρροή τού Καϊνισμού είναι τόσο ίσχυρή πού έξαπατά μέ τίς σύγχρονες φιλοσοφίες σέ μεγάλο βαθμό καί τούς χριστιανούς. Πολλοί θά είναι αύτοί πού, χωρίς νά τό θέλουν, θά παγιδευθούν στό τελειότερο καί τελευταίο έπίτευγμα τού Καϊνισμού, τή Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση τού Άντιχρίστου.

Μήπως είμαστε ύπερβολικά σκληροί μέ τό σύγχρονο πολιτισμό μας; Όχι άφού ή πολιτιστική κρατική ίδεολογία θρησκεία είναι κυρίαρχη καί πανίσχυρη προπαγανδιζόμενη άπό ΜΜΕ. Ό Οίκουμενικός πολιτισμός/ήθική προσπαθεί νά προσεγίσει τό Θεό μέσα άπό τήν τελειοποίηση τών άνθρώπινων έπιτεύξεων τής έπιστήμης καί τής τεχνολογίας.

Αύτή ή προσπάθεια στίς μέρες κορυφώνεται μέ τή συνένωση όλων τών έθνών κάτω άπό τήν όμπρέλα τής Νέας Παγκόσμιας Τάξης, τής γνωστής Νέας Τάξης Πραγμάτων πού είναι στήν πραγματικότητα μιά συνωμοσία κατά τού Θεού. Ό στόχος της είναι ή είρήνη, ή εύημερία καί ή άσφάλεια. Όσο άριστοτεχνικό καί τέλειο κι άν είναι αύτό τό Παγκόσμιο Οίκοδόμημα, παρά τό μεγαλείο τής Νέας Τάξης Πραγμάτων, ή άνθρωπότητα δέν μπορεί νά άποφύγει τόν στιγματισμό τής συνείδησής της, δέν μπορεί νά άποτρέψει τό σημάδι τού Κάϊν. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι τό νά κάνεις καλό είναι λάθος, άπλά πρέπει νά κατανοήσουμε ότι τό νά κάνεις τό καλό δέν είναι άρκετό γιά νά κερδίσεις τήν άποδοχή τού Θεού.


Όταν τό πνεύμα τού έθνικισμού, άνυψωθεί πάνω από τό Άγιο Πνεύμα τού Θεού, τότε τό κράτος θεοποιείται καί οί πιστοί αύτής τής κρατικής θρησκείας, μετατρέπονται σέ είδωλολάτρες. Αύτό έχει συγκεκριμενοποιηθεί στίς "Μεγάλες Ίδέες" πολλών έθνών τόν 20ό αίώνα μέ κορυφαία παραδείγματα τόν Ναζισμό τής Γερμανίας (έθνος-θεός), Τό φασισμό (κράτος- θεός), τόν κομμουνισμό (έργατική τάξη-θεός). Όμως θά άποκτήσει τήν πιό τέλεια μορφή του όταν ή Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση πού έπέρχεται, τεθεί κάτω άπό τίς έντολές τού Άντιχρίστου.

Έδώ θέλω σχολιάσω κάτι. Λέει ό συγγραφέας "ή Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση πού έπέρχεται". Γνωρίζουμε άπό πρώτο χέρι, άπό τόν ίδιο δηλαδή τόν Παπανδρέου, ότι άγωνίζεται γιά μιά παγκόσμια διακυβέρνηση. Σημαίνει αύτό ότι ό Παπανδρέου ύπηρετεί τό σχέδιο τού Άντιχρίστου γιατί λέει ό συγγραφέας, έπέρχεται καί θά τεθεί κάτω άπό τίς έντολές του. Αύτό σημαίνει ότι ή παγκόσμια διακυβέρνηση θά έρθει πρίν τόν Άντίχριστο καί μετά θα τεθεί ύπό τίς έντολές του.

 Έπομένως οί διάφοροι Παπανδρέου Ρουμπάϊ καί λοιποί προδότες τών χωρών, είναι πρόδρομοι ούτως ή άλλως τού Άντιχρίστου. Αύτό γιά τόν Παπανδρέου είναι κάτι, δέν είναι καί λίγο νά είσαι πρόδρομος τού Άντιχρίστου…. Καί θά έρθει πράγματι πιό νωρίς άπό τόν άντίχριστο, αύτός ένδεχομένως νά είναι ό ρόλος τού Ντέϊβιντ Ρότσιλντ πρόκειται φέτος;;; νά άνακηρυχθεί παγκόσμιος ήγέτης στόν ΟΗΕ… μιάς παγκόσμιας κυβέρνησης έστω καί λάϊτ σέ πρώτη φάση…

Ό Κάϊν ήταν έγωκεντρικός καί νόμισε ότι θά καταφέρει νά προσεγγίσει τόν Θεό, στηριγμένος στήν προσωπική του προσπάθεια καί έργασία. Ξέχασε τό κληρονομημένο προπατορικό άμάρτημα καί τήν κληρονομημένη "κακή" φύση του. Ξέχασε ότι μόνο ό Θεός μπορεί νά τόν βοηθήσει γιά νά άπαλλαγεί άπ’ αύτή τήν κατάρα. Μέσα στή σύγχυσή του, θέλησε νά διαμορφώσει "αύτόνομο" δίκαιο βασισμένο στίς άνθρώπινες τεχνολογικές έπιτεύξεις, έπιστήμες καί προσπάθειες.

Άπό τήν άλλη πλευρά είναι ό Άβελ, ό τύπος τού δικαίου, πού δέν προσπάθησε νά έντυπωσιάσει τό Θεό μέ τά "έπιτεύγματά του" άλλά νά κερδίσει τόν οίκτο, τήν εύνοια καί τή Χάρη τού Θεού. Έτσι, ή προσφορά, ή θυσία τού άμνού, προεικονίζει τήν θυσία τού Μεσσία στό Σταυρό, σάν τό μοναδικό μέσο γιά τή Λύτρωση καί τή Σωτηρία τού άνθρώπου. (Πρός Εβραίους 11:4).

Δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο άντίθετες προσεγγίσεις καί άπαρχές διχοτομούν τίς τάσεις τής άνθρώπινης στάσης καί συμπεριφοράς σ’ όλη τήν ίστορία τού άνθρωπίνου γένους. Έφ’ όσον ό άνθρωπος δέν μπορεί να συνυπάρξει μέ τό στίγμα τής ένοχής (τού προπατορικού άμαρτήματος) στήν συνείδησή του, πρέπει νά έπιλέξει τήν πορεία τού Κάϊν ή τού Άβελ, τόν Έσταυρωμένο Ίησού Χριστό, ή τόν άλαζόνα Άντίχριστο πού είναι πιά προ τών πυλών.

Έπιφανειακά, ό Καϊνισμός είναι πιό ίσχυρός, πιό άμεσος καί έλκυστικός καί ίσως, νά φαίνεται καί πιό δίκαιος καί σωστός. Αύτό συμβαίνει έπειδή έξυπηρετεί τόν έγωϊσμό καί τήν ύπερηφάνεια τού άνθρώπου καί άποτελεί έκφραση τής άνάγκης νά δώσει νόημα καί σκοπό στή ζωή του. Βέβαια, αύτού τού είδους ή αύτο-ολοκλήρωση είναι προσωπική καί εύθραυστη
 καί δέν συμπεριλαμβάνει τήν πραγματική άνάγκη τού άνθρώπου νά διασώσει τό πρόσωπό του στήν αίώνια ζωή.

Ή συλλογική ένοχή τών έθνών, άποτέλεσμα  τής άπόρριψης τής θυσίας τού Άβελ (τού Ίησού Χριστού δηλαδή), άφήνει άνοιχτή τήν είσοδο στόν Σατανά, πού θέλει νά ίκανοποιήσει τήν άλαζονεία καί τήν καταστροφική μανία του, καί άποτελεί τήν κινητήρια δύναμη γιά τήν οίκοδόμηση τής Νέας Παγκόσμιας Ούτοπίας, τής Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Ή θυσία τού Άβελ, πού προεικόνιζε τό Σταυρό τού Χριστού, ήταν ή βάση γιά τόν έξαγνισμό τής συνείδησης τού άνθρώπου καί τή δυνατότητα συμμετοχής του καί πάλι στό δέντρο τής ζωής τού Παραδείσου, στήν είρήνη καί αίωνιότητα τού Θεού.

Συμπερασματικά, τά δύο άδέλφια Άβελ καί Κάϊν, άντιπροσωπεύουν δύο πρωταρχικές άξίες. Ό Καϊνισμός άρνείται τήν ταπείνωση καί τήν παραδοχή τής πτώσης τού άνθρώπου, άγωνίζεται μάταια νά άπαλλαχτεί άπό τό στίγμα τής συνείδησης μέσω τής αύτο-ολοκλήρωσης καί τών τεχνολογικών έπιτεύξεών του. 

Ό Άβελισμός είναι ή Καινή Διαθήκη, πού βασίζεται στό ότι "όλα μέ αίμα καθαρίζονται σύμφωνα μέ τό νόμον καί χωρίς νά χυθεί αίμα δέν γίνεται συγχώρησις άμαρτιών" (Πρός Έβραίους 9:22). Οί δύο αύτές άντίθετες καί άλληλοαποκλειόμενες κοσμοαντιλήψεις είναι άδύνατο νά συμβιβασθούν. Διεξάγουν μιά άδυσώπητη καί άδιάλλακτη πάλη σ’ όλη τήν άνθρώπινη ίστορική διαδρομή. Οί φιλοσοφίες πού άπορρέουν άπ’ αύτές τίς δύο πρωταρχικές κοσμοαντιλήψεις έχουν έπηρεάσει κάθε άνθρώπινο όν, έθνος καί κράτος πού ύπήρξε ποτέ.


Από τό βιβλίο τού Ken Klein " Ό Ψευτοπροφήτης " Ό κακός άρχιτέκτονας τής Νέας Παγκόσμιας Τάξης, κεφ. δεύτερο.

Έκτός όλων τών άλλων έγραψα αύτό τό κεφάλαιο γιά νά καταλάβουν κάποιοι ότι χωρίς ταπείνωση, χωρίς Θεό δηλαδή, τίποτε δέν γίνεται σ’ αύτή τή ζωή. Άς μή δυσανασχετούν λοιπόν πού άναφέρομαι στό Θεό καί τή βοήθειά του, κάποιοι φίλοι μου. Ψάχνουμε νά βρούμε λύσεις στή ζωή μας, στή χώρα μας χωρίς Θεό. Ματαιοπονούμε καί κουραζόμαστε χωρίς στόχο καί χωρίς λόγο. 

Άύτή ή άνάλυση πάντως είναι πλήρης καί δίνει άπαντήσεις καθαρές σέ όλα τά ζητήματα πού καθορίζουν τή ζωή μας.

ΠΗΓΗ

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

΄Οσα περισσότερα τά πάθη μας , τόσο περισσότεροι οί δασμοί πού πρέπει νά πληρώσουμε στά τελώνεια γιά τήν είσοδό μας στήν αυλή Τού Θεού.


                               Τελώνια: Τα φορολόγα πνεύματα των ψυχών .
 Όταν η ψυχή εξέρχεται από το σώμα τη στιγμή του θανάτου, διέρχεται δια του αέρος προς τον ουρανό και συναντάται εκεί με τα λεγόμενα τελώνια (δαιμόνια), που καραδοκούν στη λεγόμενη «πύλη», στα σύνορα μεταξύ του υλικού και του πνευματικού κόσμου.
Οι Πατέρες βέβαια στηρίζονται στα χωρία της Καινής Διαθήκης που είδαμε πριν (Εφεσίους 6, 12 και 2,2) και που ανέφερε ο Αποστόλος Παύλος περί των εναέριων πονηρών πνευμάτων, τελωνίων στην παρούσα φάση της έρευνάς μας.

Οι δαίμονες, έχοντας αναλάβει από ένα πάθος ο καθένας, εξαπολύουν τα πύρινα βέλη τους στους ανθρώπους, ώστε να τους εξουσιάζουν αυτοί, κι όχι ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Έτσι, τον σπρώχνουν στα πάθη, τις εξαρτήσεις και τις ανομίες, ώστε με το θάνατο του ανθρώπου να διεκδικούν την ανάλογη ανταμοιβή για το «έργο» τους. Παρουσιάζονται λοιπόν ως τελώνια και ο κάθε άνθρωπος πληρώνει τα τέλη, το μερίδιο δηλαδή, που αντιστοιχεί σε κάθε δαίμονα [πάθος], στον οποίο είχε υποταχθεί στην εδώ ζωή του.
Όσο πιο πολλά τέλη πληρώσει, τόσο πιο δυσμενής θα είναι η θέση του στην αιωνιότητα. Είχε δίκιο λοιπόν ο Σωκράτης όταν έλεγε ότι ο καλύτερος βασιλιάς είναι αυτός που μπορεί να εξουσιάσει τα πάθη του (Ανθολόγιο Στοβαίου, ΜΗ, 26).

Μία συμβολική και σαφής περιγραφή για τα τελώνια είναι ό,τι είπε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο  (301 - 391 μ.Χ.): «Από της γης έως εις τον ουρανόν υπάρχει κλίμαξ, και κάθε σκαλώνιον έχει τάγμα δαιμόνων, οίτινες λέγονται τελώνια, και απαντώσι την ψυχήν εκείνην τα πονηρά πνεύματα, και φέρουσι τα χειρόγραφα αύτης και δεικνύουσι τοις αγγέλοις αυτά, λέγοντες την δείνα ημέραν, και εις τας τόσας του δείνα μηνός, εποίησε αύτη η ψυχή το δε ή έκλεψεν, ή εμοίχευσεν, ή εψεύσατο κτλ.»

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο ορισμός του λαογράφου Νικόλαου Πολίτη για τα τελώνια: «Είναι τα πονηρά πνεύματα μεταξύ ουρανού και γης, που φυλάττουν την άνοδο στους ουρανούς, εμποδίζοντας τις ανερχόμενες ψυχές, ζητώντας τον λόγο των αμαρτιών της καθεμίας και συγκρούονται με τους αγγέλους. Είναι τα ‘’φορόλογα πνεύματα των ψυχών’’ 
ΠΗΓΗ


Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.

Ο άγιος ήταν μεγάλος μελετητής και ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και έγραψε το έργο Κλίμαξ (=Σκάλα), όπου αναλύει προσεκτικά τα πάθη (=σκαλοπάτια προς το σκοτάδι, μακριά απ' το Θεό) και τις αρετές (=σκαλοπάτια προς τον ουρανό και το Θεό).


Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Τὰ κακὰ δὲν πηγάζουν ἐκ τοῦ θείου, ἀλλὰ γεννῶνται ὑπο τῆς ἀνθρωπίνης ἀγνοίας.!


Περὶ προελεύσεως τῶν κακῶν.
Εἰς τὸ πρόβλημα τοῦτο, τεθὲν ἤδη ὑπὸ τοῦ Ἰαμβλίχου, ὁ Ἰουλιανὸς εἰς τὴν διατριβὴν του «Περὶ τοῦ πόθεν τὰ κακά» σήμερον ἀπολεσθεῖσαν» Τόσον δι᾿ἐκεῖνον, ὅσον καὶ διὰ τὸν Ἰάμβλιχον, ὁ Κόσμος, καλὸς καὶ ἀγαθὸς, εἶναι τὸ προϊὸν ἑνὸς ἀγαθοεργοῦ Δημιουργοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ ὕπαρξις τῶν κακῶν δὲν δύναται ν᾿ἀποδοθῇ.
Ἀντιθέτως πρὸς τὴν γνῶσιν τοῦ Βαλεντίνου ἤ τοῦ Μανιχαϊσμοῦ (μεταγανέστερα καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ) οἵτινες παρεδέχοντο τὴν ὕπαρξιν δύο ἀντιμαχομένων θείων δυνάμεων, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ἡ Πλατωνικὴ θεολογία δὲν παραδέχεται τὴν καθ᾿ἑαυτὸ ὕπαρξιν κακοῦ.
Τὸ κακὸν εἶναι ἐπακόλουθον τῆς θεῖας ἐλευθερίας καὶ τῆς ἠθικῆς ἐλευθερίας· εἶναι ἀπλῶς ἡ ἀπουσία τοῦ καλοῦ, πρὸς τὸ ὁποῖον μόνος ὁ λόγος δύναται νὰ ὁδηγήσῃ. Πράγματι καὶ ὁ Δημόκριτος εἶχε διατάξει ὅτι ἡ εὐτυχία καὶ ἡ δυστυχία ἑδρεύουν ἐν ἡμῖν, τὰ δὲ χρυσᾶ ἔπη τῶν Πυθαγορείων βεβαιοῦν ὅτι «οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπὸ τὰ κακὰ τὰ ὁποία ἐξέλεξαν μόνοι καὶ δὲν διακρίνουν τὰ ἀγαθὰ ποὺ εἶναι πλησίον των» (αὐτὸ ἔρχεται εἰς πλήρην ἀντίθεσιν μὲ τὰς δοξασίας των περὶ ψυχῆς.!).
Καὶ ὁ Ἰουλιανὸς συμφωνεῖ παραδεχόμενος ὅτι τὸ θεῖον δὲν ἐγέννησεν τὰ κακὰ, οὔτε διέταξεν τὴν ὕπαρξίν των «Δὲν εἶναι λοιπὸν ἁμάρτημα διὰ τὸ ὁποῖον εἶναι ὑπεύθυνος ἡ Πρόνοια, διότι τοῦτο εἶναι ἔργον ἡμῶν τῶν ἰδίων». Καὶ ὁ συλλογισμὸς οὗτος ἀποδεικνύει διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς ὅτι τὰ κακὰ δὲν πηγάζουν ἐκ τοῦ θείου, ἀλλὰ γεννῶνται ὑπο τῆς ἀνθρωπίνης ἀγνοίας.! 
Τάσος Γκολέμης.

ΑΓΑΠΗ

ΑΓΑΠΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Η ελευθερία είναι ένα από τα σπουδαιότερα θέματα που αφορούν την ύπαρξη του ανθρώπου. Κάθε ενέργεια του ανθρώπου, που τον χαρακτηρίζει ως πρόσωπο, συνδέεται άρρηκτα με την ελευθερία του.

Έτσι μπορεί να γίνεται λόγος για μια μεγάλη ποικιλία, με την οποία φανερώνεται αυτή η ελευθερία, όπως είναι λόγου χάρη η ελευθερία της σκέψεως, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της συνειδήσεως, η ηθική ελευθερία, η θρησκευτική ελευθερία, κλπ.

Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τις παραπάνω πλευρές της ελευθερίας, αλλά θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με κάθε δυνατή συντομία, πώς ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βλέπει την ελευθερία του ανθρώπου καθεαυτήν.

Στη συνέχεια, αφού αναφερθούμε στην οντολογική υποδούλωση και απελευθέρωση του άνθρώπου, θα παρουσιάσουμε πως ο άνθρωπος αναπτύσσει και φανερώνει την ελευθερία του ως μέτοχος της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας και ποιος είναι ο ιδιάζων χαρακτήρας αυτής της ελευθερίας.

Ευθύς εξαρχής πρέπει να πούμε ότι απόλυτα ελεύθερος και κυριολεκτικά αυτεξούσιος είναι μόνο ο Θεός, αφού ως ο όντως Ων δεν υπόκειται σε καμιά φυσική ή μεταφυσική αναγκαιότητα1.

Επομένως είναι αυτονόητο ότι λόγος για απόλυτη και αυθεντική ελευθερία μπορεί να γίνεται μόνο εκεί, όπου βρίσκεται και η πηγή της ελευθερίας, ο ίδιος δηλαδή ο Θεός. Άμεση φανέρωση της αυθεντικής αυτής ελευθερίας στην κτίση και την ιστορία γίνεται μόνο με τις άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού.

Αν όμως η απόλυτη και αυθεντική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον ίδιο τον Θεό και στις άκτιστες ενέργειές του, τί είδους ελευθερία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα και πού θεμελιώνεται αυτή η ελευθερία του;

Η ελευθερία του άνθρώπου, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, συνδέεται στενότατα με τον τρόπο υπάρξεώς του.

Ο άνθρωπος, του οποίου η οντολογική αφετηρία βρίσκεται στο μη ον, ήρθε στο είναι, ως γνωστόν, με την άκτιστη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και είναι εξαρτημένος από την αιτία της προελεύσεώς του, είναι δηλαδή εξαρτημένος από τον ίδιο τον Θεό.

Πέρα όμως από την εξάρτηση αυτή του είναι του ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του δημιουργού του ως λογικό και αυτεξούσιο ον.

Η λογικότητα των όντων κατά τον Παλαμά συνδέεται οντολογικώς με την αυτεξουσιότητά τους4. Κατά συνέπεια η αυτεξουσιότητα και ελευθερία του άνθρώπου αποτελούν οντολογικό γνώρισμα του κατ' εικόνα.

Δημιουργώντας ο Θεός κατ' εικόνα του τον άνθρωπο θεμελίωσε το αυτεξούσιο του ανθρώπου πάνω σε μια πραγματικότητα, η οποία παρέχει στην ελευθερία προϋποθέσεις αποφασιστικής σημασίας για την παραπέρα τελειωτική πορεία του ανθρώπου.

Το κατ' εικόνα αποτελεί το θεμέλιο εκείνο της ανθρωπίνης υπάρξεως που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να κινείται προς το αγαθό, όταν κάνει καλή χρήση του αυτεξουσίου.

Το οντολογικό δηλαδή υπόβαθρο της αυτεξούσιας αναφοράς του ανθρώπου στον Τριαδικό Θεό βρίσκεται στην κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του. Αν ο άνθρωπος ανέφερε πάντοτε αυτεξουσίως και ελευθέρως το κατ' εικόνα προς το αρχέτυπο, δεν θα ξέπεφτε από την κοινωνία του με τον Θεό, μια και ο Θεός κατά τον Παλαμά προσβλέπει πάντα με ιδιαίτερη πρόνοια προς τον άνθρωπο. «ως προς οικείαν εικόνα μάλλον ή προς τα παρ' αυτού πάντα γεγονότα».

Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ενώ εντοπίζει το κατ' εικόνα στην όλη ύπαρξη του ανθρώπου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο νου. Αλλά ο νους και η λογική συνδέονται αναπόφευκτα με το αυτεξούσιο και την προαίρεση του ανθρώπου, και αυτά του παρέχουν τη δυνατότητα να τρέπεται πότε στο καλό, και πότε στο κακό.

Αν η αυτεξουσιότητα αφαιρεθεί από τη λογική, τότε η λογική καταντά χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Χωρίς ελεύθερη θέληση και απόφαση δεν είναι νοητή καμιά ευθύνη. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει «λελυμένην πάσης ανάγκης την γνώμην», παρατηρεί ο υπέρμαχος του ησυχασμού, μπορεί να διατηρείται στην κατά φύση ζωή και να προσεγγίζει τον Θεό ή να εκτρέπεται από την κοινωνία μαζί του και να κατευθύνεται προς τον θάνατο.

Δημιουργώντας ο Θεός αυτεξούσιο τον άνθρωπο στέρησε την δυνατότητα στον πονηρό να ασκεί βία πάνω στον άνθρωπο. Μόνο με πειθώ ή δόλο μπορεί να επηρεάσει ο διάβολος τη θέληση του άνθρώπου και να τον κάνει κοινωνό της αποστασίας του. Από τη δημιουργία του λοιπόν ακόμη ο άνθρωπος πήρε τη δύναμη του αυτεξουσίου, τη δύναμη της ελευθερίας, με την οποία μπορεί να αντιστέκεται στον πονηρό και να συμβάλλει αποφασιστικά στην πραγμάτωση του προορισμού του, την ομοίωσή του με τον Θεό.

Η προγονική πτώση είχε οντολογικές συνέπειες στο καθαυτό είναι του ανθρώπου, στο κατ' εικόνα, το οποίο ενώ αμαυρώθηκε δεν καταστράφηκε από την αμαρτία.

Εκείνο που έχασε ο άνθρωπος, παρατηρεί ο Παλαμάς, δεν ήταν το κατ΄ εικόνα αλλά το καθ' ομοίωση.

Η αμαύρωση του κατ' εικόνα σήμανε φθορά και στο αυτεξούσιο του ανθρώπου, που αντί να οδεύει στην κατεύθυνση της ελευθερίας του πρωτοτύπου του βρέθηκε μέσα στην περιοχή της επιρροής του πονηρού, ο οποίος, ενώ δεν μπόρεσε να καταργήσει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, το συσκότισε και το εμπόδισε να κινείται στην τελειωτική του προοπτική.

Έτσι ο,τιδήποτε και αν έκανε ο άνθρωπος (αξιοκατάκριτο ή επαινετό) βρισκόταν κατά τον Παλαμά κάτω από τις γενικότερες συνέπειες της προγονικής πτώσεως.

Αλλά το αυτεξούσιο του ανθρώπου δεν εμπόδισε την ελευθερία του Θεού να μετασκευάσει φιλάνθρωπα και «επί το κρείττον» τα «εξ αυτεξουσίου παρατροπής ολισθήματα» του ανθρώπου και να «οικονομήσει» τη σωτήρια του, χωρίς να παραβιάσει καθόλου το αυτεξούσιο και την ελευθερία του.

Ενώ δηλαδή η αυτεξούσια παράβαση της εντολής του Θεού οδήγησε στη σύνταξη του ανθρώπου με τον διάβολο και την υποταγή του στο θάνατο, ο Θεός με τη σοφία και την αγαθότητά του βρήκε τρόπο, ώστε και τον άνθρωπο να λυτρώσει από τον θάνατο, και το αυτεξούσιο του ανθρώπου να διατηρήσει.

Ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει ο θάνατος το υποχρεωτικό τέλος, το «έσχατον καταγώγιον» όλων των ανθρώπων. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος δεν έφτασε «αυτοκινήτως» προς το κακό αλλά μετά τη συκοφαντία του θελήματος του Θεού από τον διάβολο, δεν προχώρησε μετά την παράβαση «ακρατώς και ανεπιστρόφως» προς το κακό, όπως οι δαίμονες και έτσι έγινε δεκτικός στην προσφορά του Θεού για την οντολογικού χαρακτήρα απελευθέρωσή του.

Με το έργο της θείας οικονομίας, που πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, ο άνθρωπος απελευθερώνεται οντολογικώς από την αμαρτία, τον διάβολο και τον εσχατολογικό θάνατο και αποκτά τη χαρισματική ελευθερία.

Ειδικότερα, ο Θεός κινούμενος από άκρα ευσπλαχνία για τον άνθρωπο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση «καθ' υπόστασιν» στο πρόσωπο του Θεού Λόγου για ν' απελευθερώσει τον άνθρωπο, ν' ανακαινίσει το αμαυρωμένο κατ' εικόνα και να το ζωοποιήσει με την άκτιστη χάρη του πρωτοτύπου.

Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, ως μόνος αληθινός και αναμάρτητος άνθρωπος και ως ελεύθερος από τη δουλεία του διαβόλου, ήταν κατά τον Παλαμά ο μόνος που μπορούσε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την παραπάνω δουλεία.

Το θεμέλιο απελευθερώσεως της ανθρωπίνης φύσεως από την εξουσία του διαβόλου, της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, τέθηκε ήδη με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, ενώ με την ανάσταση του Χριστού επισφραγίστηκε η οντολογική απελευθέρωση του ανθρώπου από την πολλαπλή δουλεία του.

Την απελευθέρωση του ανθρώπου από την δουλεία και τυραννία του διαβόλου διαβεβαίωσε ο Χριστός με ολοφάνερο τρόπο ήδη κατά την ιστορική παρουσία του στη γη. Θεραπεύοντας δηλαδή ο Χριστός τους φανερά δαιμονισμένους και κατά το σώμα, παρατηρεί ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πιστοποιούσε «δια της φανερώς ενεργουμένης ταύτης ελευθερίας... την εν κρυπτώ κατά ψυχήν γινομένην ελευθερία» του άνθρώπου «εκ της του διαβόλου τυραννίδος».

Με την απελευθέρωση των δαιμονισμένων από τη δυναστεία του διαβόλου ο Χριστός γνωστοποιούσε στους ανθρώπους ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να ελευθερώσει τις ψυχές από τη δουλεία τους στον πονηρό και να χαρίσει σ' αυτούς την αιώνια ελευθερία.

Η απελευθέρωση του άνθρώπου από την παραπάνω δουλεία δεν περιορίστηκε κατά τον Παλαμά στην περίοδο της επίγειας ζωής του Χριστού. Συνεχίζεται να πραγματώνεται στο πλαίσιο της Εκκλησίας με τον διπλό πάντοτε χαρακτήρα της, που αναφέρεται στην ψυχή και το σώμα του ανθρώπου.

Η ενανθρώπηση, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού αποτελούν ιστορικά γεγονότα της ζωής του, που έχουν όμως απελευθερωτική σημασία για τον άνθρωπο.

Η μόνη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος για να απελευθερωθεί από την δουλεία στην αμαρτία, τον πονηρό και τον θάνατο, είναι να μετάσχει μυστηριακώς στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Μετέχοντας ο άνθρωπος κατά μυστηριακό τρόπο στο ζωοποιό θάνατο και την ανάσταση του Χριστού με το βάπτισμα μετέχει στις οντολογικές προϋποθέσεις της ελευθερίας του και δέχεται πραγματικώς και χαρισματικώς την απελευθέρωσή του από την παραπάνω τριπλή δουλεία.

Όπως δηλαδή η ευθύνη του θανάτου εξαιτίας του Αδάμ πέρασε σ' όλους τους ανθρώπους, έτσι περνά κατά τον Παλαμά και η αιώνια ζωή, που είναι ζωή ελευθερίας, σ' όλους εκείνους, που αναγεννώνται πνευματικώς από τον Θεάνθρωπο.

Με την ίδρυση της Εκκλησίας ο Χριστός γίνεται η αστείρευτη πηγή της θείας χάριτος, που απελευθερώνει τον πιστό μέσω των μυστηρίων από την αμαρτία και τις συνέπειές της. Η απελευθερωτική χάρη του βαπτίσματος δεν χάνεται, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και δεν αξιοποιεί την προσφορά του Θεού, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα, παραμένει όμως ανενεργός.

Ωστόσο, όταν με την δύναμη των μυστηρίων και την ανθρώπινη συνεργία διατηρείται αυτή η χάρη ενεργός, τούτο σημαίνει ταυτόχρονα και την παρουσία της πραγματικής ελευθερίας του. Αναφερόμενος ο Παλαμάς στο χωρίο του αποστόλου Παύλου, «ο γαρ νόμος του πνεύματος της ζωής ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου», παρατηρεί ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και τον θάνατο, που πραγματώνεται με τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, παρέχει όχι μόνο αθανασία αλλά και αναμαρτησία.

Έχοντας ο άνθρωπος απελευθερωμένη τη φύση του από τα πάθη, τη φθορά και τον θάνατο και το φρόνημά του απελευθερωμένο από την αμαρτία μπορεί να κινείται στην περιοχή της πραγματικής ελευθερίας. Άλλωστε πραγματική ελευθερία χωρίς την οντολογική απελευθέρωση από την αμαρτία είναι ακατανόητη.

Με την ανάληψη του σαρκωθέντος και αναστάντος Λόγου του Θεού στους ουρανούς διασφαλίστηκε κατά τον Παλαμά η ελευθερία του ανθρώπου για την αιωνιότητα, αφού η κτιστή ανθρώπινη φύση εισήλθε με τον Χριστό στους κόλπους του Θεού Πατέρα.

Όπως δηλαδή με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου η φύση μας ενώθηκε υποστατικώς με τη θεία φύση και έγινε ομόθεη, έτσι και με την ανάληψη του Χριστού η φύση μας έγινε ομόθρονη, αφού ο Χριστός μ' αυτήν «εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν ουρανοίς».

Η ελευθερία όμως που παρέχεται από το Χριστό στο πλαίσιο της Εκκλησίας παρουσιάζει μια εξωτερική αντινομία, γιατί η ελευθερία αυτή εμφανίζεται ως ολοκληρωτική δουλεία στον Χριστό.

Η ολοκληρωτική δουλεία των πιστών στον Χριστό είναι μια εκούσια, δουλεία, που προκύπτει ως ανταπόκρισή τους στην προσφορά του Χριστού. Όταν όμως οι πιστοί προσφέρουν τη θέλησή τους στον Χριστό ενούμενοι ολοκληρωτικά μ' αυτόν, δεν σημαίνει ότι στερούνται την ελευθερία τους. Αντίθετα μάλιστα, οικειώνονται το πνεύμα του Χριστού.

Αλλά το πνεύμα του Χριστού, που παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι «πνεύμα δουλείας» αλλά «πνεύμα υιοθεσίας», πράγμα που σημαίνει κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά ότι είναι «πνεύμα ελευθερίας, ταυτό δ' ειπείν το πνεύμα το άγιον». Κατά συνέπεια, οικειούμενοι οι άνθρωποι εν Χριστώ το πνεύμα του Χριστού έχουν και βιώνουν την κατεξοχήν ελευθερία τους, αφού και κατά το βιβλικό χωρίο «ου το πνεύμα Κυρίου, ελευθερία».

Η ελευθερία αυτή, για την οποία μιλά ο απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αποκαλύπτεται κατά τον Παλαμά με το φως της θείας χάριτος.

Και επειδή, όπως λέχθηκε, το Άγιο Πνεύμα, ως πνεύμα Κυρίου, είναι πνεύμα όχι δουλείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας και ελευθερίας, η ελευθερία των πιστών στο πλαίσιο της Εκκλησίας κατανοείται σωστά και πλήρως μόνο όταν συνδέεται άρρηκτα με τη χαρισματική υιοθεσία τους από τον Θεό.

Η χαρισματική υιοθεσία χαρακτηρίζει εκείνους που λυτρώθηκαν από τη δουλεία του διαβόλου και της αμαρτίας και πήραν την άκτιστη δύναμη να γίνουν κατά χάρη παιδιά του θεού. Όταν μιλάμε για χαρισματική υιοθεσία των πιστών, παρατηρεί ο Παλαμάς, αναφερόμαστε στην υιοθεσία τους από τον Θεό Πατέρα, που τους δόθηκε όμως κατά χάρη από τον Χριστό.

Με την άκτιστη χάρη του βαπτίσματος ο Χριστός αναγεννά πνευματικώς τους ανθρώπους και γίνεται κατά χάρη πατέρας τους, ο οποίος τους τρέφει πνευματικώς όχι μόνο με το σώμα και το αίμα του αλλά και με το πνεύμα του. Με τον τρόπο αυτό τους καθιστά «αείζωους» και κατά χάρη «υιούς αγαπητούς του ουρανίου Πατρός». Αλλά ως μέτοχος της άκτιστης θείας χάριτος ο υιοθετημένος από τον θεό άνθρωπος γίνεται κατά τον Παλαμά όχι μόνο «θέσει» υιός αλλά και πνεύμα. Εδώ όμως είναι απαραίτητη και μια διευκρίνιση του θεόπτη θεολόγου, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και για όσα θα πούμε στη συνέχεια για το χαρακτήρα της ελευθερίας.

Οι πιστοί με τη χαρισματική γέννησή τους από τον Θεό υιοθετήθηκαν πραγματικώς από αυτόν, δεν έγιναν όμως αμέσως και «ενεργεία» παιδιά του Θεού. Πήραν απλώς τη δύναμη να γίνουν παιδιά του Θεού στα έσχατα, κατά τη μέλλουσα δηλαδή βασιλεία του Θεού. «Πως δε ειπών ότι εκ του Θεού εγεννήθησαν», σημειώνει ο Παλαμάς, «ουκ ειπέν ότι και γεγόνασι τέκνα Θεού, αλλ' έλαβον δύναμιν γενέσθαι; Προς το τέλος και την αποκατάστασιν εκείνην βλέπων, την τελειότητα του μέλλοντος αιώνος».

Ποιος όμως είναι τελικώς ο χαρακτήρας της ελευθερίας των πιστών κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά; Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι η ελευθερία των πιστών έχει οντολογικό και χαρισματικό χαρακτήρα, έχει ανθρωπολογικό και ταυτόχρονα θεολογικό περιεχόμενο με σαφή εσχατολογική προοπτική.

Αλλά πώς κατανοείται η σημασία των βασικών αυτών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ελευθερίας στο πλαίσιο της Εκκλησίας;

Απ' όσα είπαμε στο πρώτο μέρος του άρθρου μας έγινε φανερός ο οντολογικός χαρακτήρας της ελευθερίας του ανθρώπου ως προς την ανθρωπολογική του διάσταση. Λέχθηκε ήδη ότι το αυτεξούσιο του άνθρώπου αποτελεί θεμελιώδες οντολογικό γνώρισμα του κατ' εικόνα.

Στο πλαίσιο της Εκκλησίας και συγκεκριμένα με το βάπτισμα το φθαρμένο και συσκοτισμένο από την πτώση αυτεξούσιο του ανθρώπου όχι μόνο εξυγιαίνεται και ανακαινίζεται, αλλά εμπλουτίζεται χαρισματικώς με την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι όμως η ελευθερία του ανθρώπου αποκτά εκτός από το ανθρωπολογικό και θεολογικό κατά κυριολεξία περιεχόμενο.

Ο άνθρωπος δηλαδή ως πιστός έχει φυσική και χαρισματική ελευθερία.

Ποιος είναι όμως αναλυτικότερα ο χαρακτήρας της χαρισματικής αυτής ελευθερίας και ποια είναι η σχέση της με την κατά φύση ανθρώπινη ελευθερία;

Η χαρισματική ελευθερία του ανθρώπου σύμφωνα με την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, που μας καταθέτει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει οντολογική ύπαρξη, γιατί αποτελεί συγκεκριμένη άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Ερμηνεύοντας ο Παλαμάς το χωρίο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, «πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, ελευθερίας, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλήσεως, ισχύος, γνώσεως, ευσεβείας, φόβου Θεού. και γαρ ποιητικόν τούτων απάντων», και στρεφόμενος άμεσα κατά του Ακινδύνου σημειώνει απερίφραστα τον άκτιστο χαρακτήρα της ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας την ελευθερία ως μία από τις οικείες, φυσικές και έμφυτες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, που παρέχονται από τον Θεό στον πιστό μυστηριακώς εντός της Εκκλησίας.

Έτσι η βιβλική μαρτυρία, «ου το πνεύμα Κυρίου, ελευθερία», σημαίνει ότι η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον πιστό αποτελεί παρουσία της άκτιστης ελευθερίας.

Εδώ όμως τίθεται εύλογα το ερώτημα: Όταν ο άνθρωπος οικειώνεται την ελευθερία ως φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τί γίνεται η δική του ελευθερία ως ενέργεια του αυτεξουσίου του;

Καταργείται, παραμερίζεται, ατονεί ή διατηρεί πλήρως την ιδιαιτερότητά της; Αν καταργείται, δεν ακρωτηριάζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα; Και αν πάλι παραμένει, πώς συμβιβάζονται δύο ελευθερίες στο ίδιο πρόσωπο και μάλιστα η μία άκτιστη και η άλλη κτιστή; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό τη δίνει έμμεσα ο Τόμος του 135145 με την αναφορά του στον Όρο της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου για τις δύο θελήσεις του Χριστού.

Οι δύο θελήσεις του Χριστού σύμφωνα με τον Όρο ενώθηκαν, όπως και οι φύσεις του, «αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως», πράγμα που διασφαλίζει την ενότητα και την ιδιαιτερότητα των δύο θελήσεων.

Οι θελήσεις του Χριστού, ενώ παραμένουν αδιαίρετα ενωμένες και διατηρούν «ατρέπτως και ασυγχύτως» τα φυσικά χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητά τους, δεν αντίκεινται μεταξύ τους, αλλά η ανθρώπινη ακολουθεί και υποτάσσεται στη θεία. Αυτή ακριβώς η υποταγή της ανθρώπινης θελήσεως στη θεία θέληση αποτελεί και έκφραση της αναμαρτησίας του Χριστού.

Κατά συνεπεία η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έχει χριστολογική βάση. Η ύπαρξη των δύο φυσικών αυτεξουσίων και θελήσεων στον Χριστό εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεών του θεμελιώνει και την ύπαρξη των δύο ελευθεριών και θελημάτων στους πιστούς εξαιτίας της χαρισματικής και οντολογικής εντάξεώς τους στο μυστηριακό και θεωμένο σώμα του.

Εδώ όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και την θεμελιώδη διαφορά του πιστού από τον Χριστό.

Ο πιστός έχει ως ίδιο της φύσεώς του μόνο την ανθρώπινη θέληση και ελευθερία. Η άλλη θέληση και ελευθερία του είναι άκτιστη φυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την οποία οικειώνεται και διατηρεί μόνο κατά χάρη.

Αλλά η σχέση των δύο φυσικών αυτεξουσίων και θελήσεων του Χριστού παρέχει το μέτρο και το βαθμό, προς τον οποίο οφείλει να αποβλέπει η σχέση της ανθρώπινης θελήσεως και ελευθερίας με την άκτιστη θέληση και ελευθερία του Τριαδικού Θεού.

Η σχέση αυτή πρέπει να είναι σχέση υποταγής της ανθρώπινης ελευθερίας στη χαρισματική ελευθερία, που παρέχεται στον πιστό ενόσω παραμένει ζωντανό μέλος του μυστηριακού σώματος του Χριστού.

Η άσκηση των αρετών με την ελεύθερη και αγαπητική τήρηση των εντολών από την μία και κατεξοχήν η ελεύθερη και συνειδητή μετοχή του πιστού στα μυστήρια της Εκκλησίας από την άλλη αποτελούν τον πιο συγκεκριμένο τρόπο, με τον οποίο ο πιστός υποτάσσει την κτιστή θέληση και ελευθερία του στην άκτιστη θέληση και ελευθερία του Θεού.

Η υποταγή του ανθρώπου στο θέλημα του θεού παρά την φαινομενική αντινομία της προς την ελευθερία αποτελεί πρακτικώς το συνειδητό άνοιγμα του ανθρώπου στην πραγματική ελευθερία του.

Με τον τρόπο αυτόν ο πιστός γίνεται μέτοχος στην ίδια την άκτιστη ζωή του Χριστού, που είναι ζωή ελευθερίας εν Αγίω Πνεύματι. Κατά συνέπεια, η εν Χριστώ ελευθερία του πιστού είναι χαρισματική ελευθερία και μάλιστα στο μέτρο υποταγής της ανθρώπινης ελευθερίας στην άκτιστη ελευθερία του Θεού.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η εν Αγίω Πνεύματι ελευθερία των πιστών δεν αποτελεί μια ασαφή, νεφελώδη και αόριστη πραγματικότητα. Αντίθετα είναι μια σαφής και πολύ συγκεκριμένη ενέργεια του Τριαδικού Θεού, που χαρακτηρίζει μια κατά μέθεξη χαρισματική και άκτιστη πραγματικότητα, η οποία νοηματοδοτεί όλες τις εκδηλώσεις και την όλη ζωή του πιστού.

Στο πλαίσιο της Εκκλησίας δίνονται μερικά βασικά στοιχεία που περιγράφουν, χωρίς όμως και να εξαντλούν τα όρια φανερώσεως και τα όρια εκτροπής αυτής της ελευθερίας. Έτσι, το Ευαγγέλιο δίνει τους δείκτες που σηματοδοτούν τη ζωή της ελευθερίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από τον απόστολο Ιάκωβο ως «τέλειος νόμος της ελευθερίας», με βάση τον οποίο άλλωστε θα ανακριθεί και θα κριθεί η όλη ζωή των πιστών στη μέλλουσα κρίση.

Αναφερόμενος ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην παραπάνω βιβλική μαρτυρία σημειώνει ερμηνευτικώς ότι το Ευαγγέλιο είναι όχι μόνο «νόμος ελευθερίας» αλλά και «νόμος της χάριτος».

Οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί του Ευαγγελίου ως νόμου της χάριτος και νόμου της ελευθερίας υποδηλώνουν, έμμεσα πλην σαφώς, ότι το Ευαγγέλιο δεν αποτελεί κώδικα νομικών επιταγών που καλούν σε συμμόρφωση με την απειλή της τιμωρίας, αλλά ότι είναι ένα πλαίσιο που οριοθετεί τη ζωή των πιστών και την προσανατολίζει σταθερά στην πηγή της πραγματικής ελευθερίας, που είναι ο Τριαδικός Θεός.

Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εν Χριστώ ελευθερία των πιστών έχει εσχατολογική προοπτική. Η ολοκλήρωση και η τελείωσή της βρίσκεται στα έσχατα. ‘Όπως είναι γνωστό από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, τα έσχατα είναι και παρόντα, και ως παρόντα βιώνονται κατεξοχήν στα μυστήρια. Έτσι, οι πιστοί και στην παρούσα ζωή ζουν βεβαίως την χαρισματική ελευθερία ως πρόγευση και αρραβώνα της εσχατολογικής ελευθερίας τους.

Αλλά η εν Αγίω Πνεύματι ελευθερία στην πληρότητά της θα βιωθεί και θα φανερωθεί μετά την ανάσταση των νεκρών, στη μέλλουσα βασιλεία του θεού, όπου οι πιστοί θα συνθέτουν τα ένδοξα μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού, και θα γίνονται όλο και περισσότερο δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος τελειούμενοι ατελευτήτως.

Συνοψίζοντας όσα αναφέραμε στο σύντομο αυτό άρθρο μας μπορούμε επιγραμματικά να πούμε ότι η ελευθερία του ανθρώπου ως οντολογικό γνώρισμα του κατ' εικόνα μπορεί κατά χάρη να αποκτά και άκτιστο χαρακτήρα με εσχατολογική προοπτική, όταν εμπλουτίζεται σταθερά με την άκτιστη ελευθερία του Θεού.

Η άκτιστη αυτή ελευθερία βρίσκεται οντολογικώς εκεί όπου βρίσκεται και η χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Το Άγιο Πνεύμα παρέχει την χαρισματική ελευθερία, που οικειώνεται μεν με τα μυστήρια, ενεργοποιείται όμως και βιώνεται συνειδητά, όταν ο πιστός υποτάσσει με την τήρηση των εντολών εκούσια και συνεχώς την κτιστή ελευθερία του στην άκτιστη ελευθερία του Θεού.

Τέλος, η Εκκλησία αποτελεί το πλαίσιο πραγματώσεως της αληθινής ελευθερίας του άνθρώπου, επειδή αυτή αποτελεί τον χώρο οικειώσεως, βιώσεως και φανερώσεως της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και εγγυάται στον άνθρωπο την πραγματική ελευθερία, αφού κατά τη βιβλική μαρτυρία «ου το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία».

http://www.impantokratoros.gr/631172AA.el.aspxEλευσίνια Mυστήρια.

Eλευσίνια Mυστήρια.
Τα Ελευσίνια Μυστήρια περιστρέφονταν γύρω από μια θεότητα, η οποία πολύ νωρίς, πρώτη ίσως από όλους τους άλλους θεούς, προσείλκυσε την προσοχή του ανθρώπου. Μολονότι οι περισσότεροι από τους αρχαίους λαούς φαντάζονταν τους θεούς τους να κατοικούν στον ουρανό, η θεότητα της γης είναι πολύ παλαιότερη.Αποκαλούμενη στην αρχή Γαία, με το πέρασμα των αιώνων, απέκτησε το όνομα Δήμητρα, το οποίο πιθανότατα σημαίνει «Γη μήτηρ». Η λατρεία της Δήμητρας, με καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, συνδεδεμένη με τον κύκλο των εργασιών από τη σπορά ως τη συγκομιδή, είχε ευρύτατη διάδοση σε όλο τον ελληνισμό από τον μικρασιατικό έως τον ιταλιωτικό χώρο. Έχοντας ως αφετηρία τις εύφορες πεδιάδες της νότιας Θεσσαλίας, εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα.Τα Θεσμοφόρια, τα Σκίρα, τα Αλώα είναι μερικές από τις μεγάλες γιορτές που διοργανώνονταν στον ελλαδικό χώρο προς τιμήν της θεάς της γονιμότητας. Όμως η λαμπρότερη γιορτή προς τιμήν της Δήμητρας γινόταν στην Ελευσίνα, στο περίφημο ιερό, όπου τελούνταν τα πιο σημαντικά μυστήρια της αρχαιότητας, στα οποία η Δήμητρα λατρευόταν ως πανίσχυρη, χθόνια και γονιμική θεά.Οι μυστικές αυτές τελετές φαίνεται ότι ήταν μέρος της λατρείας των Προελλήνων κατοίκων της Αιγαιίδας, των Πελασγών, των οποίων η θρησκεία περιστρεφόταν γύρω από τη γη, τις χθόνιες θεότητές της, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου και της μετά θάνατον ζωής. Μετά την κάθοδο των ελληνικών φύλων, των Αχαιών και των Ιώνων, οι οποίοι λάτρευαν τους ουράνιους θεούς, οι Πελασγοί ζήτησαν να προστατέψουν τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη λατρεία τους από τη βεβήλωση των αλλόθρησκων κατακτητών και γι’ αυτό χρησιμοποίησαν το σκότος της νύχτας. Τη μη ελληνικότητα των μυστηρίων μαρτυρούν και λέξεις μη ελληνικές, όπως παιξ, κογξ, βαυβώ (η μητρική κοιλιά), ευοί σαβοί (προσφωνήσεις προς τον Διόνυσο). Τα μυστήρια λοιπόν της Ελευσίνας είναι η θρησκεία των κατακτηθέντων Πελασγών, οι τελετές της οποίας, εξαιτίας του φόβου των επιδρομέων γίνονταν σε μυστικές συναθροίσεις. Αν και αρχικά η θρησκεία των προελληνικών φύλων υπέστη τους διωγμούς των κατακτητών, με το πέρασμα του χρόνου οι θρησκευτικές τελετές και δοξασίες κατακτητών και κατακτημένων αφομοιώθηκαν.Πριν από την κάθοδο των ελληνικών φύλων, τα Ελευσίνια Μυστήρια υπάγονταν στη δικαιοδοσία των προελληνικών βασιλικών οίκων της περιοχής. Γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. εξερράγησαν μακροχρόνιοι πόλεμοι μεταξύ Αθηναίων και Ελευσινίων, κατά τη διάρκεια των οποίων έπεσαν ο στρατηγός των Ελευσινίων, Ιμάραδος και ο βασιλιάς των Αθηναίων, Ερεχθεύς. Τελικά οι Ελευσίνιοι ηττήθηκαν, η βασιλεία τους καταλύθηκε και η Ελευσίνα έγινε ένας από τους δήμους της Αττικής. Οι Αθηναίοι ανέλαβαν τη διοίκηση και την εποπτεία των μυστηρίων, όμως η Ελευσίνα παρέμεινε η κύρια κοιτίδα τους, ενώ τα ιερατικά αξιώματα και η ευθύνη για τη διοργάνωση των τελετών έμεινε στα χέρια των βασιλικών γενών των Ελευσινίων, των Ευμολπιδών, στους οποίους ανήκε πάντα ο ανώτατος λειτουργός, ο ιεροφάντης και των Κηρύκων, από τους οποίους προερχόταν ο δαδούχος.
Ο μύθος
Αντιπροσωπεύοντας τις δυνατότητες της αγροτικής θρησκείας στην επίτευξη της γενικότερης ανθρώπινης ευτυχίας, τα Ελευσίνια Μυστήρια είχαν σαφή εσχατολογική διδασκαλία. Σύμφωνα με τον λεγόμενο ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα, ο οποίος είναι ερμηνευτικός της γενικότερης λατρείας της θεάς, στην Ελευσίνα, γνωρίζουμε ότι εκτός από τη Δήμητρα πρωταγωνιστική μορφή των μυστηρίων ήταν η Κόρη, η Περσεφόνη, αντιπροσωπεύοντας το κατεξοχήν πνεύμα της βλάστησης που εξαφανίζεται από την επιφάνεια της γης και επανέρχεται σ’ αυτήν ύστερα από καθορισμένη χρονικά παραμονή της στον Κάτω Κόσμο. Όπως εξιστορεί ο ομηρικός ύμνος, η Περσεφόνη, η κόρη της Δήμητρας, έπαιζε, μαζεύοντας λουλούδια στους κάμπους της Ελευσίνας, με τις Ωκεανίδες νύμφες, τις κόρες του Ωκεανού. Εκεί την απήγαγε ο Άδης-Πλούτων, ο θεός-βασιλιάς του Κάτω Κόσμου, και τη μετέφερε στο βασίλειο των νεκρών, όπου την έκανε βασίλισσά του. Τρελή από τη λύπη για την εξαφάνιση της κόρης της, η Δήμητρα περιπλανιόταν για εννιά μέρες και τη δέκατη, από τη θεά Εκάτη και τον θεό Ήλιο, έμαθε ότι η κόρη της είχε απαχθεί από τον Άδη - Πλούτωνα με τη συγκατάθεση του Δία. Πικραμένη και εξοργισμένη, μεταμορφώθηκε σε φτωχή, γριά ζητιάνα και αποσύρθηκε στην Ελευσίνα, όπου βρήκε φιλοξενία στο αρχοντικό του βασιλικού ζεύγους, του Κελεού και της Μετάνειρας. Κατά την παραμονή της στην Ελευσίνα, η Δήμητρα ανέλαβε την ανατροφή του Δημοφώντα, του μικρού γιου του Κελεού, τον οποίο αποπειράθηκε να καταστήσει αθάνατο, τρέφοντάς τον με αμβροσία και βάζοντάς τον κρυφά τη νύχτα σε φωτιά, προκειμένου να καταστρέψει τις θνητές σάρκες του. Το έργο όμως της αθανασίας του Δημοφώντα ματαιώθηκε, όταν η μητέρα του ανακάλυψε έντρομη τις ενέργειες της γηραιάς παραμάνας, οπότε η Δήμητρα φανερώθηκε στην αληθινή της υπόσταση. Παρέμεινε ωστόσο θλιμμένη για την εξαφάνιση της κόρης της και μαζί της η γη άκαρπη, μέχρις ότου ο Δίας, σε μια προσπάθεια συμβιβασμού της κατάστασης, καθόρισε η Περσεφόνη να μένει στον Κάτω Κόσμο το 1/3 του χρόνου και τα υπόλοιπα 2/3 να τα περνάει με τη μητέρα της. Εξευμενισμένη, τότε, η Δήμητρα και προτού επιστρέψει στον Όλυμπο, βαθιά ευγνώμων στους Ελευσίνιους για τη φιλοξενία τους, δίδαξε στους τέσσερις βασιλείς τους, τον Τριπτόλεμο, τον Διοκλή, τον Εύμολπο και τον Κελεό, τα μυστήρια της λατρείας της, για τα οποία αξίωσε απόλυτη μυστικότητα, υποσχόμενη αιώνια ευημερία στην πόλη.
Τα Μυστήρια στους Αθηναίους
Η μεγάλη αίγλη των Ελευσινίων Μυστηρίων συμπίπτει με την ανάληψη της επιμέλειάς τους από τους Αθηναίους. Οι μυστηριακές θρησκευτικές τελετουργίες προς τιμήν της Δήμητρας και της Κόρης έλαβαν λαμπρή μορφή την περίοδο της τυραννίας των Πεισιστρατιδών, οι οποίοι φιλοδοξούσαν έτσι να εξωραΐσουν και να νομιμοποιήσουν την εξουσία τους, αλλά στο απόγειο της ακμής τους έφθασαν κατά τη χρυσή εποχή της αθηναϊκής δημοκρατίας, τον 5ο αιώνα π.Χ. Οι Αθηναίοι περιέβαλαν τότε τα μυστήρια με εξαιρετική λαμπρότητα, αφενός για πολιτικούς λόγους και συγκεκριμένα για την ηθική τόνωση της ηγεμονίας τους και αφετέρου για οικονομικούς σκοπούς, σχετικούς με την εισροή χρήματος στην πόλη από τις πολυπληθείς αφίξεις των ξένων που έφθαναν για να παρακολουθήσουν τις τελετές. Ψήφισμα των Αθηναίων της περιόδου του Περικλή καθορίζει υπέρ του ιερού της Ελευσίνας ποσοστά από τους Αθηναίους γαιοκτήμονες, τους συμμάχους και τους κληρούχους και καλεί όλους τους Έλληνες σε καταβολή δωρεών, με αντάλλαγμα την ελεύθερη πρόσοδο στα Μυστήρια. Από τότε, σε αντίθεση με άλλες μυστηριακές θρησκευτικές τελετές, οι οποίες περιορίζονταν στα μέλη μιας οικογένειας, ενός γένους ή μιας φατρίας, τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν ανοιχτά σε όλους τους Έλληνες, ακόμη και σε δούλους, εάν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια στους Ρωμαίους, ενώ από την εποχή των Περσικών Πολέμων, όταν οι Πέρσες εσύλησαν και κατέκαψαν όλα τα ιερά των Αθηνών, αποκλείονταν οι βάρβαροι. Αποκλείονταν επίσης οι διαπράξαντες εγκλήματα και διάφορες ιερόσυλες πράξεις, όσο υψηλό αξίωμα και αν είχαν, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον αυτοκράτορα Νέρωνα, στον οποίο δεν επετράπη η συμμετοχή.Από την εποχή της προσάρτησης της Ελευσίνας στην Αθήνα, τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν διττά. Υπήρχαν τα Μικρά Μυστήρια, τα οποία τελούνταν στην Αθήνα, στο προάστιο Άγρα, κατά τον μήνα Ανθεστηριώνα (Φεβρουάριο), και τα Μεγάλα, τα κυρίως Ελευσίνια Μυστήρια, που τελούνταν στην Ελευσίνα, από τη δέκατη πέμπτη ως την εικοστή τρίτη μέρα του μήνα Βοηδρομιώνα (από το τέλος Σεπτεμβρίου ως τις αρχές Οκτωβρίου), την εποχή δηλαδή της σποράς και κάθε τέταρτο έτος περιελάμβαναν μια εξαιρετικά λαμπρή εορτή που λεγόταν πεντετηρίς.

Τα Μεγάλα Μυστήρια
Οι προπαρασκευές για τα Μεγάλα Μυστήρια διαρκούσαν εννέα ημέρες, οι οποίες συμβολίζουν τις πρώτες εννιά μέρες των περιπλανήσεων της Δήμητρας. Αρκετό καιρό πριν από την τέλεση των Μυστηρίων, οι Αθηναίοι έστελναν σε όλη την Ελλάδα κήρυκες που ανήκαν στα δύο ιερατικά γένη, των Ευμολπιδών και των Κηρύκων, οι οποίοι εκόμιζαν σπονδές, δίμηνη δηλαδή εκεχειρία, εάν η Αθήνα βρισκόταν σε πόλεμο με άλλες ελληνικές πόλεις. Οι ξένοι που συνέρρεαν ήταν πολυπληθείς και έτσι τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτέλεσαν πανελλήνια εορτή.Τη 14η Βοηδρομιώνος, οι ιερείς και οι ιέρειες της θεάς στην Ελευσίνα έβγαζαν από το ιερό της τα μυστικά ιερά, τα οποία φυλάσσονταν σε μια κίστη, ένα καλάθι πλεκτό από κλαδιά ιτιάς ή λυγαριάς, εντελώς καλυμμένα και αθέατα και, γι’ αυτό τον λόγο, αγνοούμε μέχρι σήμερα τι αντικείμενα περιείχε η κίστη. Μετά τις προκαταρκτικές θυσίες, τα ιερά φέρονταν, διαμέσου της Ιεράς Οδού, σε πομπή προς την Αθήνα, όπου για την προϋπάντησή τους κατέβαινε όλη η πόλη, οι αρχές, οι ιερείς, ο λαός, συνοδεύοντάς τα μέχρι το εν άστει ιερό των Ελευσινίων θεοτήτων, στη νοτιοδυτική πλευρά της Ακρόπολης. Τη 15η Βοηδρομιώνος, ο άρχων βασιλεύς, ο οποίος είχε την ανώτατη επιμέλεια και εποπτεία των μυστηρίων, καλούσε τον λαό σε πανηγυρική συγκέντρωση στην Αγορά, στην Ποικίλη Στοά, όπου γινόταν η πρόρρησις, η επίσημη προκήρυξη, με την οποία καλούνταν να μετάσχουν στις ιερές εκδηλώσεις, όλοι, εκτός εκείνων που είχαν διαπράξει κάποιο σοβαρό έγκλημα.Τη 16η Βοηδρομιώνος, οι μύστες κατέβαιναν να λουστούν στη θάλασσα του Φαλήρου ή του Πειραιώς. Ήταν το μέγα καθαρτήριο βάπτισμα πριν από τη συμμετοχή τους στις ιερές τελετές, ενώ τη 17η Βοηδρομιώνος τελούνταν στο Ιερό της θεάς, στην Αθήνα, μεγάλη θυσία και την επόμενη μέρα γίνονταν τα Επιδαύρια ή Ασκληπιεία, προς τιμήν του θεού Ασκληπιού, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, είχε μυηθεί στα Μυστήρια.Τη 19η Βοηδρομιώνος, οι αρμόδιοι ιερείς παρελάμβαναν από το εν άστει ιερό, τα ιερά αντικείμενα και στη συνέχεια, σε πομπή, ακολουθούμενοι από πολυάριθμο πλήθος, μετέβαιναν στο Ιακχείο, στο Δίπυλο, όπου παρελάμβαναν το ξόανο του Ίακχου, προστάτη θεού της πόλης, και αυστηρώς αθηναϊκής θεότητας και στη συνέχεια, όλη η πομπή, αφού εξερχόταν από την Ιερά Πύλη, κατευθυνόταν προς την Ελευσίνα διαμέσου της Ιεράς Οδού.Πολύ αργά, το βράδυ, η πομπή έφθανε στην Ελευσίνα, όπου στην αρχή του Θριασίου Πεδίου, οι Κροκωνίδες, απόγονοι του πανάρχαιου βασιλιά Κρόκωνος, ασκώντας προνόμιό τους που χάνεται στα βάθη των αιώνων, έδεναν με νήμα το δεξί χέρι με το αριστερό πόδι κάθε μύστη, πράξη αποτρεπτική για οποιοδήποτε κακό. Λίγο πιο κάτω, στη γέφυρα του ελευσίνιου ποταμού Κηφισού, οι πιστοί αντάλλασσαν μεταξύ τους αισχρολογίες και άσεμνα αστεία, σε απομίμηση των πρόστυχων πειραγμάτων της Ιάμβης, υπηρέτριας στο αρχοντικό του Κελεού, η οποία κατόρθωσε να προκαλέσει το γέλιο στη θλιμμένη Δήμητρα, ένα έθιμο οργιαστικού χαρακτήρα που ανάγεται στο αρχαιότερο στρώμα της λατρείας της θεάς.
Άλυτο το μυστήριο των τελετών
Μετά την πανηγυρική άφιξη της πομπής στην πόλη, οι μύστες αναπαύονταν όλη την υπόλοιπη νύκτα και την ημέρα που ακολουθούσε, για να λάβουν μέρος στις μυστικές τελετές, την αρχή της νύκτας της 21ης Βοηδρομιώνος. Οδηγούμενοι από τον ιεροφάντη και τον δαδούχο, οι μύστες εισέρχονταν στο Τελεστήριο, όπου ξεκινούσαν οι τελετές. Το περιεχόμενο των τελετών παραμένει πάντως ως τις μέρες μας άλυτο μυστήριο, καθώς από τους συμμετέχοντες τηρούνταν απόλυτη μυστικότητα και η πολιτεία επέβαλλε σ’ αυτούς που την παραβίαζαν την ποινή του θανάτου. Συγκεκριμένα, ο Διαγόρας ο Μήλιος, ο οποίος διακωμώδησε τα Μυστήρια επικηρύχθηκε από τους Αθηναίους για δύο τάλαντα για τη σύλληψή του και για ένα τάλαντο για τον θάνατό του. Ο Αλκιβιάδης, κατηγορούμενος για παρωδία των Μυστηρίων, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο, ο τραγικός ποιητής Αισχύλος, κατηγορούμενος ότι σε τραγωδίες αποκάλυψε κάποια από τα απόρρητα, κινδύνευσε μεν αλλά απαλλάχθηκε, ο ρήτορας Ανδοκίδης μόλις διέφυγε την ποινή του θανάτου και ο Πλάτωνας μιλούσε για τα Μυστήρια με μεγάλη επιφύλαξη.Οι πενιχρές μαρτυρίες για το περιεχόμενο των Τελετών προέρχονται κυρίως από Χριστιανούς συγγραφείς, οπότε δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δεδομένης της προκατάληψης και της εχθρότητας, με την οποία αντιμετώπιζαν οι Χριστιανοί τις ειδωλολατρικές τελετές των εθνικών.Από τις ελάχιστες πάντως μαρτυρίες που μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες και από παραστάσεις έργων τέχνης, το σύνολο των νεώτερων ερευνητών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα τεκταινόμενα στα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν δρώμενα, τα οποία αναπαριστούσαν με δραματικό τρόπο τον μύθο της Δήμητρας και της Κόρης. Μια πιθανή αναπαράσταση της τελετής μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Ο ιεροφάντης, υποδυόμενος τον Πλούτωνα, άρπαζε την ιέρεια της Δήμητρας, που υποδυόταν την Κόρη και παρά τη θέλησή της, την οδηγούσε στον Άδη, όπου τελούνταν ο ιερός γάμος τους. Ακολουθούσαν οι περιπλανήσεις της τραγικής μητέρας, η δεξίωση του Κελεού, η άνοδος της Κόρης από τον Άδη, με τη συνοδεία του Ερμή, τον οποίο υποδυόταν ο ιερός κήρυξ των μυστηρίων, η συνάντηση μητέρας και κόρης μέσα σε άπλετο φως από τις δάδες που θα κράδαιναν οι μύστες και τέλος η αποδημία του Τριπτόλεμου, στον οποίο η Δήμητρα ανέθεσε την ιερή αποστολή να διδάξει στους ανθρώπους τον τρόπο καλλιέργειας της γης.
Εναλλαγή φωτός και σκότους
Το ερώτημα που έχει απασχολήσει τους περισσότερους μελετητές των Μυστηρίων είναι πού ακριβώς τελούνταν αυτές οι δραματικές παραστάσεις. Ο Φουκάρ, στηριζόμενος σε διάφορες μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων, κυρίως του Αριστοφάνη, πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια της τελετής υπήρχε έντονη εναλλαγή σκότους και φωτός. Φαντάζεται το δάπεδο διαιρεμένο σε πολλά τμήματα, καθοριζόμενα από τους κίονες, με το καθένα από αυτά να αναπαριστά ένα τμήμα του Άδη. Έτσι, στον κάτω όροφο, οι μύστες έβλεπαν τον σκοτεινό και ζοφερό Άδη, με τα βάσανα και τις δοκιμασίες των ανθρώπων που δεν είχαν μυηθεί στα Μυστήρια, ενώ ξαφνικά φωτιζόταν και εμφανιζόταν στα μάτια τους ο επάνω όροφος με τα κατάφωτα Ηλύσια Πεδία και τους χορούς των μυημένων στα Μυστήρια της Θεάς. Για τη δημιουργία ισχυρότατων εντυπώσεων και δραματικών συναισθημάτων στους μύστες, ο Φουκάρ δέχεται και τη χρήση μηχανημάτων, για την ύπαρξη όμως των οποίων δεν συνηγορεί καμιά αρχαία μαρτυρία. Σε αντίθεση με τον Φουκάρ, ο Νόακ δεν δέχεται την ύπαρξη δύο ορόφων και πιστεύει ότι το Τελεστήριο ήταν ενιαίο. Αποκλείει επίσης την ενεργό συμμετοχή των μυστών στα δρώμενα, αλλά δέχεται την κατάσταση των παθών, τις διεγέρσεις του τρόμου και της φρίκης, εντυπώσεις συγκλονιστικές και βασανιστικές για τους συμμετέχοντες στις τελετές. Κατά τον Νόακ, τα δρώμενα δεν ήταν δράμα, με την κανονική έννοια του όρου, αλλά μόνο στοιχεία δράματος, στερούμενα ουσιαστικά διαλόγων και τελούμενα ως παντομίμες. Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια της Κόρης με τις φίλες της, πριν από την αρπαγή, είχαν τη μορφή κύκλιου χορού, εκτελούμενου από τις ιέρειες της θεάς, στην Ελευσίνα. Η αρπαγή συνοδευόταν από την απότομη συσκότιση της αίθουσας, συμβολική του κόσμου των νεκρών, ενώ στη συνέχεια, με την επάνοδο του φωτός, η θλιμμένη μητέρα, την οποία υποδυόταν η ιέρεια της θεάς θα διερχόταν, θρηνώντας γοερά, και τις τέσσερις πλευρές της αίθουσας και σταθμεύοντας σε καθεμία από αυτές, ώστε να γίνεται από όλους ορατή.
Το στάχυ του αδύτου
Τη μύηση και την τελετή ακολουθούσε η εποπτεία, η οποία αποτελούσε την τρίτη και την υψηλότερη βαθμίδα των Μυστηρίων και τελούνταν τη νύχτα της 22ας Βοηδρομιώνος. Κατά τον Ιππόλυτο, χριστιανό συγγραφέα του 2ου αιώνα μ.Χ., κεντρικό σύμβολο της εποπτείας ήταν ένα στάχυ, το οποίο φυλασσόταν στο άδυτο του Τελεστηρίου και αφού θεριζόταν τελετουργικά από ένα σιωπηλό θεριστή, τον ιεροφάντη, επιδεικνυόταν με μεγάλη επισημότητα στους πιστούς, σύμβολο της ανεξάντλητης δημιουργικής δύναμης της μητέρας γης. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, στο Τελεστήριο φυλάσσονταν ομοιώματα γεννητικών οργάνων, μολονότι πράξεις οργιαστικού χαρακτήρα δεν συνάδουν με την εγκράτεια, τη νηστεία και την αυστηρή καθαρότητα που έπρεπε να τηρούν οι μύστες κατά την περίοδο των Μυστηρίων.Την επόμενη μέρα της εποπτείας και τελευταία ημέρα των Μυστηρίων, γίνονταν μέσα στο ιερό τέμενος χοές προς τιμήν των νεκρών, κατά τις οποίες κάθε μύστης ελάμβανε δύο αγγεία γεμάτα από ένα άγνωστο υγρό και το έχυνε, ψιθυρίζοντας κάποια συμβολικά λόγια, μια τελετή που σχετίζεται με παλαιότερες γεωργικές λατρείες. Από τη χρήση των αγγείων αυτών, η τελευταία ημέρα των Μυστηρίων ονομαζόταν πλημοχόη. Ακολουθούσαν εκδηλώσεις με τραγούδια και χορούς και στη συνέχεια το ξόανο του Ίακχου επέστρεφε στην Αθήνα, πάλι με τη συνοδεία πομπής.Όπως οι περισσότεροι από τους γενάρχες πιστευόταν ότι ήταν υιοί θεών, έτσι λεγόταν ότι ο Εύμολπος, αρχηγός του γένους των Ευμολπιδών, ήταν γιος του Ποσειδώνα. Κατά την παράδοση, ο Εύμολπος είναι ο ιδρυτής των Ελευσινίων Μυστηρίων και κατείχε το αξίωμα του ανώτατου αρχιερέα, το οποίο κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά του οίκου. Το γένος των Ευμολπιδών ήταν από τα επιφανέστερα στην Ελευσίνα και συγκαταλεγόταν στις πιο ευγενείς οικογένειες των Αθηνών, ασκώντας μεγάλη επιρροή στα κοινά. Οι Ευμολπίδες είχαν κληρονομικά δικαιώματα, κατοχυρωμένα από την πολιτεία για τη διοίκηση και την επιμέλεια των Μυστηρίων, ενώ κατείχαν και δικαστική εξουσία, αποτελώντας δικαστικό σώμα, το οποίο έκρινε δίκες θρησκευτικής φύσης, κυρίως ασέβειας προς τα Μυστήρια.

Το τέλος των Μυστηρίων
Από τον οίκο των Ευμολπιδών προερχόταν ο ιεροφάντης, η υπέρτατη αρχή των Μυστηρίων, στον οποίο η αθηναϊκή πολιτεία παρείχε τιμές, ανάλογες με εκείνες των πολιτικών αρχόντων. Το αξίωμά του ήταν ισόβιο και κληρονομικό στο γένος των Ευμολπιδών. Το κυριότερο καθήκον του ιεροφάντη ήταν η τεράστιας συμβολικής σημασίας επίδειξη των ιερών αντικειμένων αλλά είχε και άλλες αρμοδιότητες, όπως την ερμηνεία, για λογαριασμό της πολιτείας, των αγράφων θείων νόμων και την αυστηρή εποπτεία των τελετών, ώστε να διασφαλισθεί η άψογη διεξαγωγή των Μυστηρίων.Αντίστοιχος με τον βαθμό του ιεροφάντη ήταν αυτός της ιεροφάντιδος. Οι ιεροφάντιδες ήταν δύο, η μία της Δήμητρας και η άλλη της Κόρης και προέρχονταν και αυτές από το γένος των Ευμολπιδών.Η δεύτερη μεγάλη οικογένεια που σχετίζεται με τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν οι Κήρυκες, το γένος των οποίων αναγόταν στον Ερμή και την Άγραυλο, κόρη του βασιλιά των Αθηνών, Κέκροπος. Από την οικογένεια των Κηρύκων προέρχονταν τα τρία σημαντικότερα, μετά τον ιεροφάντη, ιερατικά αξιώματα: του δαδούχου, του ιεροκήρυκα και του επί βωμού ιερέα. Ο δαδούχος, ονομάστηκε έτσι από τις δάδες που κρατούσε για να ρυθμίζει τον φωτισμό και τη συσκότιση του Τελεστηρίου, κατά τη διάρκεια των τελετών, ο ιεροκήρυξ κήρυττε την επίσημη προκήρυξη των μυστηρίων και κατά την έναρξη της τελετής επέβαλλε ιερά σιγή, ενώ ο επί βωμού ιερεύς είχε επιφορτιστεί με το καθήκον της θυσίας των ζώων στον περίβολο του ιερού.Με την εξάπλωση και την επικράτηση του Χριστιανισμού, τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα οποία επί αιώνες κατείχαν σημαντικότατη θέση στον αρχαίο κόσμο, άρχισαν να χάνουν το κύρος και την αίγλη τους. Το θανάσιμο πλήγμα εναντίον τους κατέφερε ο ηγεμόνας των Γότθων, Αλάριχος, ο οποίος, συνοδευόμενος, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ελλάδα, από ιερείς και μοναχούς που είχαν ασπαστεί το δόγμα του Αρειανισμού, πυρπόλησε το Ιερό Τελεστήριο. Η πυρπόληση και καταστροφή των ιερών συνοδεύτηκε από τον φόνο όλου του ιερατείου, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου ιεροφάντη, ο οποίος όμως δεν ήταν Αθηναίος, καταγόμενος από το γένος των Ευμολπιδών, αλλά κάποιος ιερέας από τις Θεσπιές που είχε ασπαστεί τη λατρεία του Μίθρα. Έτσι επαληθεύθηκε και η προφητεία του γηραιού Νεστόριου, του τελευταίου γνήσιου και νόμιμου ιεροφάντη, ο οποίος είχε προβλέψει την καταστροφή των ειδωλολατρικών ιερών, αφού οι Εθνικοί είχαν εκτραπεί από την πίστη και την ευσέβεια προς τους αρχαίους θεούς και έσβησε η ιερή δάδα στο Τελεστήριο της θεάς, συμβολίζοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το τέλος του αρχαίου κόσμου.
Από: http://www.kairatos.com.gr/eleysinia.htm


Οι Κοσμογονικοί Θεολογικοί Μύθοι τής δημιουργίας.

Οι μύθοι της "δημιουργίας" και των αρχαίων Βαβυλωνίων και των αρχαίων Αιγυπτίων περιλαμβάνουν την ιδέα της αρχέγονης θάλασσας από την οποία προήλθε η Γή και η ζωή. Αυτοί οι μύθοι περιλαμβάνουν την ιδέα ότι οι άνθρωποι γεννήθηκαν από κάποια θεά. Το πρωταρχικό ΧΑΟΣ ήταν ένας "θεός" ο οποίος δημιούργησε τους ανθρώπους και τη φύση και τους άλλους θεούς.
Οι Εβραίοι ζούσαν μεταξύ των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων , και οφείλουν πολλά από τις ιδέες και τις γνώσεις τους και στις δύο μεριές. Σε πολλές απόψεις , η ιστορία τους της δημιουργίας είναι όμοια με εκείνη των γειτόνων τους , ειδικά των Βαβυλωνίων , αλλά ο Θεός τους προυπήρχε πριν διαχωρισθή από το πρωταρχικό χάος , και ήταν αυτός που δημιούργησε και τη φύση και τους ανθρώπους.
Σύμφωνα με τις ιδέες των Εβραίων και του Χριστιανισμού αργότερα , ο Θεός δημιούργησε τον Κόσμο σε 6 ημέρες. Η Ζωή άρχισε την 3η ημέρα στη μορφή σπόρων φυτών. Τη 5η ημέρα ο Θεός δημιούργησε τα ψάρια της θάλασσας και τα πτηνά του ουρανού. Τη 6η ημέρα ο Θεός έφτιαξε όλα τα ζώα της ξηράς , περιλαμβανομένου του Αδάμ , του πρώτου ανθρώπου. Και πολύ σύντομα , ο Θεός έφτιαξε για σύντροφο του Αδάμ την Εύα , τη πρώτη γυναίκα.
Οι Αυτόχθονες της Αυστραλίας πίστευαν ότι η Γή δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του ΟΝΕΙΡΟΧΡΟΝΟΥ. Αυτή ήταν μία περίοδος όταν πνεύματα περιπλανιόντουσαν πάνω στη γή και έφτιαξαν τα πάντα : κοιλάδες , βουνά , φυτά , ζώα , ουρανό και άστρα. Αυτοί οι δημιουργοί μπορεί να ήταν μυθικά πλάσματα ή άνθρωποι που μπορούσαν να αλλάζουν τη μορφή τους.
Στους περισσότερους Μεσογειακούς πολιτισμούς , η πιό διαδεδομένη θεωρία του Σύμπαντος είχε τη Γή σαν επίπεδο δίσκο που επέπλεε στο παγκόσμιο ωκεανό που την περιέλαβε. Κάτω από αυτήν ήταν νερό , και από πάνω ο ουρανός , η κατοικία των θεών. Η ξηρά περιελάμβανε τον τότε γνωστό κόσμο , δηλαδή μία περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο. Ο "Κάτω" ( κάπου κάτω από το παγκόσμιο ωκεανό ; ) ήταν ο κόσμος των νεκρών.
Οι Έλληνες πίστευαν επίσης ότι οι θεοί και οι θεές δημιουργήθηκαν από την πρωταρχική ουσία. Η Ελληνική σκέψη προχώρησε ένα βήμα μακρύτερα. Οι Έλληνες φιλόσοφοι ίσως ήταν οι πρώτοι που διαχώρισαν το ζήτημα της γένεσης από τους θεούς και θεές τους. Πίστευαν ότι ο αέρας ή το νερό ήταν η πρώτη αιτία όλης της ζωής ( και των θεών τους και των ανθρώπων ). Δεν υπήρχε κανένας Αέρας--Θεός ή Νερό--Θεός , και οι θεοί ( που επίσης δημιουργήθηκαν ) δεν δημιούργησαν τη φύση ή τους ανθρώπους. Και οι θεοί και οι άνθρωποι προήλθαν από τη ΓΑΙΑ , τη μητέρα Γή , η οποία δεν ήταν ένας από τους θεούς του Ολύμπου , αλλά κάποιο είδος παγκόσμιου προγόνου.
Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες στην αρχή υπήρξε το Χάος. Από αυτό το Χάος γεννήθηκαν οι πρώτοι θεοί , η Γή και το Σκοτάδι , ο Τάρταρος και το Έρεβος , και ο Έρως. Αυτοί οι θεοί αργότερα γέννησαν όλους τους άλλους θεούς. Ο Προμηθέας , ένας Τιτάνας , διατάχθηκε από τον Δία , τον βασιλιά των θεών , να δημιουργήσει όλα τα φυτά και ζώα στο κόσμο. Τελευταίους δημιούργησε τους ανθρώπους , και κατά εικόνα των θεών. Αυτό εξόργισε τον Δία , έτσι ο Δίας αρνήθηκε να δώσει στους ανθρώπους το δώρο της φωτιάς. Ο Προμηθέας αργότερα έκλεψε τη φωτιά από τον Δία , και την έδωσε στους ανθρώπους. Σαν τιμωρία για το έγκλημά του ο Δίας τον αλυσόδεσε στο Καύκασο και διέταξε ένα αετό να τρώει το συκώτι του Προμηθέα κάθε ημέρα. Αφού ο Προμηθέας ήταν αθάνατος , το συκώτι του αναγεννιόταν κάθε ημέρα , και έτσι το μαρτύριό του συνεχιζόταν ξανά.